Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Documenten

Download hier onderstaande documenten.

BRL K10014 certificaat downloaden

BRL K10015 certificaat downloaden

CO2-prestatieladder downloaden

Beleidsverklaring |  downloaden 

Milieubeleid | downloaden

VCA** certificaat | downloaden

ISO 9001 certificaat | downloaden

ISO 14001 certificaat |downloaden

NIWO certificaat | downloaden

KvK-uittreksel | downloaden

Algemene voorwaarden | downloaden

CO2 Prestatieladder

Van Viegen Riooltechniek B.V. streeft naar een optimale werksituatie ten aanzien van gezondheid en welzijn voor al haar medewerkers. Hiervoor is het milieuzorgsysteem conform ISO 14001 en de CO2-prestatieladder opgezet.

Van Viegen Riooltechniek B.V. is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder conform versie 3.1. Het certificaat heeft betrekking op de volgende activiteiten: Het uitvoeren van rioolreinigings-, inspectie-, onderhoud-, renovatie- en aanlegwerkzaamheden.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door spoorbeheerder ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. Daarom is momenteel versie 3.1 ontwikkeld. Daarin is de ladder breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Voor de verplichte publicaties verwijzen wij naar de website van SKAO: http://www.skao.nl

 

Invalshoek A: Inzicht

Doel van invalshoek A is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot te kennen (Inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatpact van de eigen bedrijfsvoering en de projecten terug te dringen. Wanneer inzicht is verworven, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: Transparantie) en gezocht naar initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten (invalshoek D: Participatie). Invalshoek A kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

GERELATEERDE BESTANDEN

A-CO2-footprint 2019 Van Viegen Riooltechniek d.d. 16-01-2021

A-CO2-footprint 2020 jan-jun Van Viegen Riooltechniek d.d. 17-01-2021

A-CO2-footprint 2020 jan-dec Van Viegen Riooltechniek d.d. 03-05-2022

A-CO2-footprint 2021 jan-dec Van Viegen Riooltechniek d.d. 03-05-2022

A-CO2-footprint 2021 jan-dec Van Viegen Riooltechniek d.d. 12-04-2023

Invalshoek B: Reductie

Wanneer Inzicht (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: Transparantie) en gezocht naar initiatieven ronde de reductie van CO₂ in de sector af daarbuiten (invalshoek D: Participatie). Invalshoek B, kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

Niveau 1 en 2

De mogelijkheden tot energiereductie worden onderzocht en leiden tot een concrete energiereductie ambitie, duidelijk voor iedereen.

Niveau 3

Kwantitatieve reductiedoelstellingen wordt SMART gesteld. De omvang van de doelstelling, in het licht van de uitgangssituatie, is dermate veelzeggend dat in redelijkheid van een serieuze uitdaging gesproken mag worden. In het realiseren van de doelstelling wordt het principe van continue verbeteren gehanteerd. Vanaf niveau 3 wordt rapportage en communicatie (intern én extern) inzake doelstellingen en voortgang belangrijk en maakt hiermee de link naar invalshoek C.

GERELATEERDE BESTANDEN:

B-Energiemanagement actieplan Van Viegen Riooltechniek 18-01-2021

B-Energiemanagement actieplan Van Viegen Riooltechniek 03-05-2022

B-Energiemanagement actieplan Van Viegen Riooltechniek 12-04-2023

Invalshoek C: Transparantie

Door het intern en extern communiceren over het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte vooruitgang, alsook het aangaan van een dialoog met overheid en NGO’s wordt geborgd dat aangekondigde acties worden nagekomen. Bovendien wordt hier duidelijk dat in verband met de doelstellingen gesproken mag worden van een serieuze uitdaging. Invalshoek C kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

Niveau 1, 2 en 3

Op de lagere niveaus wordt een aanvang gemaakt met communicatie van energiebeleid en reductiedoelstellingen (2.C), naarmate dat men klimt op de ladder wordt dit steeds concreter en professioneler (naar een uitgewerkt communicatieplan).

De professionele aanpak van transparantie komt het bedrijf goed van pas omdat het op dit niveau ook gaat over de emissie-inventaris van het bedrijf, de maatregelen in projecten (3.B) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen scope 1 & 2 (3.B).

Interne communicatie beoogt de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, ten behoeve van draagvlak voor de uitvoering van beleid en om gebruik te kunnen blijven maken van hun ervaringen en ideeën.

Externe communicatie levert kansen doordat andere partijen het bedrijf kunnen benaderen met nieuwe input of voorstellen tot samenwerken.

GERELATEERDE BESTANDEN

C-Communicatieplan CO2 21-01-2021Van Viegen Riooltechniek

C-Communicatieplan CO2 03-05-2022 Van Viegen Riooltechniek

C-Communicatieplan CO2 12-04-2023 Van Viegen Riooltechniek

Invalshoek D: Participatie

Door Participatie toont het bedrijf aan dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf.

Niveau 1, 2 en 3

Op de eerste niveaus stimuleert invalshoek D het bedrijf om optimaal gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen. Het bedrijft kent de lopende initiatieven (niveau 1), en maakt daaruit een gerichte keuze voor deelname. Deelname aan een initiatief biedt kansen door het binnenhalen van goed bruikbare, nieuwe kennis, ook opties die op hogere niveaus goed van pas komen. Het bedrijf oriënteert zich en zal in de loop van de jaren toenemend inzicht verwerven in reductie die relevant en haalbaar is voor de belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf (met name in de projecten) en wat de witte vlekken zijn. Hoe hoger op de ladder, des te meer gaat het naast het halen van informatie, ook om delen van eigen kennis en ervaring met andere bedrijven.

De rol van het management overleg (1.D) wordt groter wanneer het bedrijf een CO₂-bewust Certificaat heeft op niveau 2 of hoger. Op niveau 3 is het bedrijf actiever met de initiatieven door het intern aan de orde stellen van de reductiemogelijkheden, met name bij de uitvoering van projecten (3.B). Dat helpt mee om de emissie reductiedoelstellingen gaandeweg verder te concretiseren.

Van Viegen Riooltechniek B.V. heeft als actieve deelname het initiatief “Samen Slimmer Reduceren” in samenwerking met Gebr. Kloens B.V.Van der Pols Machineverhuur B.V.RSK Netherlands  en arnicon.nl opgestart

GERELATEERDE BESTANDEN

D-Keteninitiatieven 2021-2022

D-Keteninitiatieven 2023-2027